baner
>>   Start Sprawozdania

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba rodzin 262 229 304 269 223    
Liczba osób
w rodzinach
754 648 796 591 535    

 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem 2004 2005 2006 2007 2008    
Liczba rodzin 372 280 365 334 301    
Liczba osób
w rodzinach
1019 804 961 735 791    

 

Wyłącznie w postaci pracy socjalnej 2004 2005 2006 2007 2008    
Liczba rodzin 110 47 61 65 78    
Liczba osób
w rodzinach
265 152 166 144 216    

 

 

Powody przyznania pomocy

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

Powód trudnej
sytuacji życiowej

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

141

484

53

218

88

236

86

316

89

253

Bezdomność

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa

7

24

0

0

0

0

6

23

7

25

Bezrobocie

116

408

106

367

115

339

108

339

60

176

Niepełnosprawność

49

138

44

105

37

101

56

119

45

92

Długotrwała lub ciężka choroba

33

77

41

101

34

72

55

131

48

84

Rodziny niepełne

38

158

32

119

32

109

39

128

31

100

Rodziny wielodzietne

41

218

33

171

42

229

29

168

21

117

Alkoholizm

9

33

5

9

3

7

3

7

2

7

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

1

1

4

4

4

6

3

8

2

2

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

 

 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

Wyszczególnienie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Rodzina ogółem

372

1019

280

248

365

961

334

735

301

791 

o liczbie osób

1

121

121

90

90

141

141

148

148

105

105

 

2

64

128

48

0

61

122

59

118

57

114

 

3

68

204

51

0

52

156

48

144

54

162

 

4

58

232

43

0

48

192

42

168

45

180

 

5

39

195

27

0

37

185

21

105

22

110

 

6 i więcej

22

139

21

158

26

165

16

52

18

115

w tym rodziny z dziećmi ogółem

38

158

32

119

32

109

39

128

31

100

o liczbie dzieci

1

45

155

40

130

45

139

40

118

30

87

 

2

34

132

37

148

37

148

31

124

29

114

 

3

22

108

23

115

25

122

18

104

15

70

 

4

11

67

11

68

12

70

2

12

3

16

 

5

2

14

3

19

3

21

3

21

4

28

 

6

2

15

0

0

2

16

1

8

1

8

 

7 i więcej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodziny emerytów i rencistów ogółem

111

228

61

152

117

220

127

199

95

134

o liczbie osób

1

50

50

27

27

82

82

86

86

63

63

 

2

27

54

9

18

9

18

23

46

27

54

 

3

19

57

9

27

11

33

11

33

3

9

 

4 i więcej

15

67

16

80

15

87

7

34

2

8