baner
>>   Start Ogłoszenia Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór strony BIP GOPS w Nędzy
PDF  Array Drukuj Array  Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy zaprasza do złożenia oferty na:

Zaprojektowanie; wykonanie, nadzór  strony  BIP GOPS w Nędzy oraz wsparcie techniczne przy jej prowadzeniu.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

ul. Jana Pawła II 41a/1

47-440 Nędza

tel  32 4102050

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1579 ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, i prowadzenie strony BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy od stycznia 2019r.

Przedmiotem zamówienia jest:

Menu Podmiotowe

 • Dane GOPS w Nędzy
 • Działalność
 • Finanse
 • Informacje GOPS
 • Nabór pracowników
 • Podstawy prawne dot. funkcjonowania GOPS

Menu Przedmiotowe

 • Zamówienia publiczne
 • Druki do pobrania
 • Informator

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: GOPS w Nędzy.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od 01 stycznia 2019r. do nadal.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

3.      pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

8. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a/1, 437-440Nędza. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą  elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia21 grudnia 2018 roku r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe – BIP GOPS w Nędzy”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:Renata Bienia Tel. 32 4102050

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

 

Protokół rozeznania cenowego

pobierz dokument