baner
>>   Start Ogłoszenia - Na wolne stanowisko pracy Referent- ds. .Świadczeń Rodzinnych(1 etat)
Array Drukuj Array  Email

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy ,ul. Jana III Sobieskiego 5

ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy Referent- ds. .Świadczeń Rodzinnych(1 etat)

 

I.        Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      obywatelstwo polskie ;

2.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.      cieszy się nieposzlakowana opinią;

5.      wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne ,pedagogiczne)

6.      minimum 0,5 roku pracy ( w tym odbyty staż )w administracji samorządowej ;

7.      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;

8.      wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2015r.poz.2135 z poźn. zm).

II.      Wymagania  dodatkowe:

1.      samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność;

2.      umiejętność pracy w  zespole ;

3.      umiejętność obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel, Familia ,aplikacje biurowe;

4.      biegła znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeksu postępowania administracyjnego ,ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych ,ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;

III.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1.      prowadzenie spraw z zakresu  przyznawania świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, „becikowe”,” 500+”,  świadczenia opiekuńcze ;

2.      przyjmowanie wniosków ,sprawdzanie ich  zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;

3.      rozpatrywanie wniosków w sprawie rodzaju, formy i rozmiaru świadczenia;

4.      prowadzenie dokumentacji wniosków ;

5.      prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych  wniosków w systemie komputerowym ;

6.      sporządzanie list wypłaty świadczeń ;

7.      opracowanie decyzji administracyjnych ;

8.      podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami polski ;

9.      wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową ,zleconych przez Głównego Księgowego  oraz Kierownika GOPS.

IV.     Warunki pracy i płacy :

1.      wymiar czasu pracy  : 1 etat;

2.      miejsce:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy ,Dział Świadczeń Rodzinnych;

3.      termin podjęcia pracy :   01.04.2016roku (na czas określony );

4.       wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18 marca 2009roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 2014r.poz. 1786)

V.      Wymagane dokumenty :

1.      życiorys (CV) ;

2.      list motywacyjny ;

3.      dyplom. Odpis lub potwierdzone kopie ukończenia studiów wyższych ;

4.      podpisane odręcznie oświadczenie złożone w trybie art.233 § 1 kodeksu karnego ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

5.      podpisane odręcznie oświadczenie złożone w trybie art.233 §1 Kodeku karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy ;

7.      dokumenty lub potwierdzone kopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach ;

8.      pożądane świadectwa pracy lub zaświadczenia  potwierdzające staż pracy ;

9.      pisemna oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych.”

VI.     Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych.”  Dokumenty można składać także osobiście w siedzibie Ośrodka (dokumenty w zaklejonej kopercieod poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 14.00  w terminie do dnia 14 marca 2016roku (ostateczna data wpływu dokumentów do GOPS w Nędzy ).

VII.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gopsnedza.ploraz na tablicy informacyjnej GOPS Nędza.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej .

 

Złożonych  ofert nie odsyłamy , a nie odebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru podlegają zniszczeniu .

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Polaczek