baner
>>   Start Ogłoszenia - Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
PDF  Array Drukuj Array  Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

47 – 440  Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5

tel. /fax. ( 0-32) 410-20-50

REGON  003450844

NIP: 639-16-94-888

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy .

wymiar etatu :  pół  etatu ;

okres zatrudnienia : na czas określony .

 

 

I.  Wymagania niezbędne :

1.      Posiadać wykształcenie zgodne z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r.Nr 175,poz. 1362 ze zm.)Powołując się na w/w przepis na stanowisko pracownika socjalnego może ubiegać się osoba spełniająca jeden z podanych niżej warunków :

a)      posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b)      ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c)       ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, politologia społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Szczegółowy  opis specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego dla osób które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków określonych w art.116 ust.1 pkt.3  określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r.w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U.z2008roku ,Nr 27,poz.158).

2.       znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet ,poczta elektroniczna),

3.       obywatelstwo polskie ,

4.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.       nieposzlakowana opinia,

7.       znajomość przepisów prawnych z zakresu :

a)      ustawy o pomocy społecznej

b)      ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

c)       ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

d)      ustawy o świadczeniach rodzinnych

e)      ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

f)       Kodeksu postępowania administracyjnego .

II.   Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność  pracy w zespole ,

b)      łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celu prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c)       dyspozycyjność,

d)      systematyczność i dokładność,

e)      mile widziane prawo jazdy kat.B.

III.   Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku:

a)      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie  świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych ,

b)      planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym ,

c)       pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka ,

d)      realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV.  Wymagane dokumenty :

a)      życiorys (CV) ,

b)      list motywacyjny,

c)       kserokopia dowodu osobistego,

d)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ,

f)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

g)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku .

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia  12 stycznia 2015r.  w godzinach pracy Ośrodka , w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy  lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy ,  47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data doręczenia dokumentów ) z dopiskiem :   „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.                                                                             Dokumenty które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

    Wymagane dokumenty :list motywacyjny ,CV powinny być opatrzone klauzulą :            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002 nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223,poz.1458 z późn.zm.)”.

UWAGA ! Aplikacje wysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

V.  Pierwsza umowa o pracę na pół etatu  będzie zawarta na czas określony , z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

VI.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną  podane na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka  i na stronie internetowej .

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy .

Nędza, dnia 29.12.2014r. Bożena Polaczek

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

47 – 440  Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5

tel. /fax. ( 0-32) 410-20-50

REGON  003450844

NIP: 639-16-94-888

Załącznik nr 1

do ogłoszenia

nabór na  wolne stanowisko pracownika socjalnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy .

 

Art.156 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.Nr 175,poz.1362 z późn. zm.) 

1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów ,zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu

1a. osoby, które przed dniem 1maja 2004r. ukończyły studia wyższe na kierunku : pedagogika, psychologia, politologia,politologia i nauki społeczne lub socjologia…………