baner
>>   Start Ogłoszenia - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny
PDF  Array Drukuj Array  Email

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

 

Forma zatrudnienia: umowa na realizację zadania (art. 750 kodeksu cywilnego – równoznaczna z umową zlecenie ) – asystent rodziny od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy  poszukuje 1 osoby do zlecenia czynności polegających na wykonywaniu zadań: ASYSTENTA RODZINY 

 Forma zatrudnienia: umowa – zlecenia

Przewidywany okres zlecenia czynności asystenta rodziny: 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 1.

1. Wymagania konieczne:

Zadania asystenta rodziny może wykonywać osoba,  która:

- posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 135 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną.

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny  (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odporność na sytuacje stresowe,

- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a)      opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji     
z pracownikiem socjalnym;

b)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c)       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi;

f)       wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g)      podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

h)      pomoc instruktażowa w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzaniu budżetem i czasem rodziny;

i)        motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy;

j)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie ocen sytuacji i przekazywanie tych informacji podmiotowi organizującemu pracę z rodziną;

k)      sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

l)        współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

m)    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne;

n)      wykonywaniu innych czynności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wykonywanie czynności określonych w ust. 1 odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do soboty pomiędzy godziną 8.00 a godziną 21.00.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)”

b) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

f) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

k) kopia dowodu osobistego.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy , przy ul. Jana III Sobieskiego 5  i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 6. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy , pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440  Nędza

 w terminie do 16.12.2014 r. w godzinach pracy Ośrodka (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka).

UWAGA! Aplikacje wysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej: www.gopsnedza.pl

 

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 1 miesiąca. Po upływie powyższego terminu zostaną one zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy .

Nędza , dnia 08.12.2014 r. Bożena  Polaczek

 

 

UWAGA:

Przewidywany okres zlecenia czynności asystenta rodziny oznacza, że zleceniobiorca pozostaje w okresie od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.  do dyspozycji Zleceniodawcy, przy czym czynności związane z wykonywaniem zadań asystenta rodziny będą zlecane na bieżąco, w zależności od zaistniałych potrzeb.