baner
>>   Start Druki-do-pobrania
PDF Drukuj Email

 

Świadczenia Rodzinne - Druki Do Pobrania

 

Załącznik nr 1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik nr 2

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Załącznik nr 3

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Załącznik nr 5

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Z.2012r. Poz.361, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 6

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 7

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 8

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 10

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Załącznik nr 11

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Załącznik nr 12

Oświadczenie o nieskorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Załącznik nr 13

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Załącznik nr 14

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Załącznik nr 15

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Plus Załącznik nr 6,7,8 oraz Zaświadczenie

Załącznik nr 16

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Załącznik nr 17

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Plus Załącznik nr 6,7,8

Złącznik nr 18

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 §75 2KPA)

Zaświadczenie

Lekarskie/wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka