baner
>>   Start Świadczenia opiekuńcze
PDF Drukuj Email

  ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY jest przyznawany: 

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek przysługuje bez względu na dochód, kwota zasiłku to 153,00 zł.

 Do wniosku należy dołączyć:

1.1. Orzeczenie o niepełnosprawności,  albo

1.2. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,  albo

1.3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Przyznawanej est z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie.  

Do wniosku należy dołączyć:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;
  • Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
  • Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

W związku z świadczeniem pielęgnacyjnym osoba opiekująca się może zostać objęta ubezpieczeniem społecznym dlatego konieczne jest przedstawienie dokumentów (oryginały) potwierdzających okresy ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego osoby sprawującej opiekę (druk Rp-6). 

Wiadomość na temat dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej (druk Rp-6).