baner
>>   Start Zasiłek rodzinny
PDF Drukuj Email

 ZASIŁEK RODZINNY

 

ZASIŁEK RODZINNY przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. lub kwoty 583 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Przy składaniu dokumentów na okres zasiłkowy 2010/2011 wymagane jest przedstawienie zaświadczeń i oświadczeń o dochodach uzyskanych w roku 2009 z uwzględnieniem dochodu utraconego za rok 2009 oraz dochodu uzyskanego w latach 2010 i 2011.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18. roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21.  roku życia,
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Zasiłek rodzinny - wynosi miesięcznie:

 • 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 

 

Dochód rodziny - oznacza przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Okres zasiłkowy - oznacza okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Dochód - oznacza , po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 •  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisówo podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,[zaświadczenie, wydaje urząd skarbowy]
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, [oświadczenie, załącznik nr 4]
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. [oświadczenie, załącznik nr 3]

Dochód utracony - oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • [Dotyczy dochodów z roku, który stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny] 
 • - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • - utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • - utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • - utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • - wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 • W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu z roku, który stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny.
 • [W sytuacji utraty dochodu proszę przedstawić świadectwo pracy oraz druk PIT otrzymany z zakładu pracy lub inny dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego przeciętną miesięczną wysokość np. PIT – 11 gdzie przeciętną miesięczna wysokość dochodu utraconego uzyskać można odejmując od przychodu koszty uzyskania dochodu, zaliczkę pobraną przez płatnika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie dzieląc uzyskaną kwotę przez 12]
 • Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o zasiłek, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 • Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

Dochód uzyskany - oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • [Dotyczy dochodu za przepracowany pierwszy pełny miesiąc np. podjęcie pracy w dniu 5 stycznia 2008 – zaświadczenie powinno zawierać informację o dochodzie za miesiąc luty 2008, podjęcie pracy w dniu 1 stycznia 2008 – zaświadczenie powinno zawierać informację o dochodzie za miesiąc styczeń 2008]
 • - zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • - uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • - uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 • W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do św. rodzinnych. 
 • [Dokumentem potwierdzającym uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu jest np. umowa o pracę i zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc]
 • W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.