baner
>>   Start Projekty EFS 2008-2013 Projekt POKL Szansa na 2008
PDF Drukuj Email

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt na rok 2008

„SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza” 

Nędza, Maj 2008

 

1. WSTĘP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, realizuje wszystkie zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004.

W Gminie Nędza ( 7076 mieszkańców) jednym z głównych problemów społecznych jest zjawisko bezrobocia szczególnie wśród kobiet. Według statystyk z powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na koniec 2007r. Zarejestrowanych w gminie Nędza było 143 osoby w tym 105 kobiet, co stanowi 73,43% ogółu bezrobotnych. Jedną z głównych przyczyn udzielania pomocy poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy było bezrobocie udzielono pomocy 76 bezrobotnych w 2007r.

Niepokojącym zjawiskiem jest również wpływ bezrobocia na zachowanie patologicznych tj. przemoc w rodzinie, uzależnienia od alkoholu, współuzależnienie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Długie pozostawanie bez pracy wstrzymuje procesy dezintegracji życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne skierowane na rodziny, lokalne środowisko społeczne.

Z diagnozy sytuacji socjalno – bytowej rodzin i osób korzystających z usług GOPS oraz analizy ankiet przeprowadzonych wśród podopiecznych GOPS Nędza, wynika, że dla nich dominującym problemem są: niski poziom wykształcenia; brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak motywacji do podjęcia pracy, nierozwiązane konflikty, problemy wychowawcze w rodzinie, brak instrumentów do rozwiązywania problemów patologicznych ( uzależnienia) w/w czynniki determinuje zła sytuacja finansową i powoduje uzależnienie od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność i potrzeba zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy Nędza.

Uzasadnieniem jest również możliwość udzielenia wsparcia finansowego w powiązaniu z instrumentami aktywnej integracji.

Uzasadnieniem jest zakres i skala problemów występujących na terenie gminy. Jak wynika z diagnozy, danych statystycznych i sprawozdań gminy Nędza.

Jak wynika z "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010 Gminy Nędza.

 

Istnieje wiele problemów społecznych wymagających systemowego podejścia do ich rozwiązania.

  

  2. PROBLEM GŁÓWNY I PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

 

 

 

Jednym z dominujących problemów na terenie gminy jest bezrobocie wśród mieszkańców gminy. Do rozwiązania powyższego problemu ma się przyczynić realizacja niniejszego projektu.

Zidentyfikowanym problemem ogólnym, do którego rozwiązania przyczyni się niniejszy projekt jest: niska aktywność zawodowa i społeczna osób w gminie nędza.

 

Problemami szczegółowymi są:

 

- niski poziom wykształcenia;

- niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy;

- niska motywacja do aktywności zawodowej   

 

 

3. CEL PROJEKTU 

 

   

 

 

 CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest:

Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej w Gminie Nędza.

Kompleksowe podejście do rozwiązania problemu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych: - podniesienie poziomu wykształcenia; - dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy; - podniesienie motywacji do aktywności zawodowej. Cele projektu są zgodne z PO KL, z celami strategicznymi PO KL:

1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Projekt jest spójny z założeniami Planu Działania na rok 2008 

 

4. GRUPY DOCELOWE

Występuje zgodność z opisem priorytetów 7.1.1 które jako grupy docelowe wskazują osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Wybrano te osoby ponieważ wymagają intensywnej aktywizacji są gotowe  do współpracy.

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będzie 10 osób, z terenu gminy Nędza. Struktura grupy docelowej będzie określona na podstawie wyników bieżącej rekrutacji. Grupa docelowa jest w pełni zgodna z założeniami Podziałania 7.1.1. PO KL.

UZASADNIENIEM WYBORU GRUPY DOCELOWEJ są zidentyfikowane potrzeby klientów pomocy społecznej i analizy środowiskowej. Liczba uczestników projektu wynika z przyznanej kwoty dofinansowania na rok 2008. Projektodawca zakłada w/w liczbę uczestników ze względu na potrzebę kompleksowego i zindywidualizowanego, profesjonalnego wsparcia poszczególnych klientów.

Zaprosimy do udziału 10 osób, które zgłosiły swój akces. 

 

 5. REKRUTACJA 

REKRUTACJA będzie miała charakter wewnętrzny i będzie polegać na analizie danych GOPS oraz na rozmowach indywidualnych z klientami pomocy społecznej, a także na rekomendacjach potencjalnych klientów pracowników socjalnych i przeprowadzonych ankietach. Następnym etapem będzie kwalifikowanie uczestników przez pracowników socjalnych. Wynikiem będzie lista ostateczna i rezerwowa.

W przypadku rezygnacji osób deklarujących udział, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom korzystającym z pomocy GOPS.

Proces rekrutacji będzie odbywał się zgodnie z zasadą równych szans.

Kryteriami wyboru do projektu będą: - pozytywna opinia pracownika socjalnego.

Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 10 osób. Projekt będzie realizowany w oparciu o kontrakt socjalny.

 

  6. DZIAŁANIA

Narzędziem realizacji projektu będzie kontrakt socjalny przewidujący zastosowanie, co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji. Zakres merytoryczny wsparcia dla uczestników projektu jest zgodny z dokumentem „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi 2007-2013”. Szczegóły zastosowanych form wsparcia, zwłaszcza instrumentów aktywnej integracji zostaną określone indywidualnie dla każdego uczestnika projektu po zakończeniu rekrutacji. Koszt wsparcia uczestników projektu będzie indywidualnie zróżnicowany.

Działania planowane w projekcie zakładają kompleksowość oddziaływań polegającą na łączeniu oddziaływań edukacyjnych, społecznych z oddziaływaniami zdrowotnymi.

Działaniami podjętymi w projekcie z chronologia w harmonogramie i budżecie będą:

 

Zadanie 1.

Zarządzanie, projektem będzie oparte na strukturze zarządzania GOPS. Koordynator projektu, którym będzie kierownik GOPS będzie odpowiedzialny za działania merytoryczne: planowanie, organizowanie, motywowanie, monitoring.

Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego; premia,/nagroda za koordynacje projektu dla kierownika GOPS; zakup sprzętu na potrzeby wyposażenia biura projektu (szafa, drukarka). Drukarka będzie wykorzystana do przygotowania i realizacji kontraktów socjalnych w czasie trwania projektu. Szafa będzie wykorzystana do przechowywania dokumentacji związanej z projektem.

Zadanie 2.

Promocja projektu: odbywać się będzie poprzez wizualizację projektu – przygotowanie materiałów promocyjnych, bieżąca informacja o projekcie w gazetce gminnej i Internecie.

Zakupione plakaty będą powieszone w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Zdrowia.

Zakupione naklejki będą umieszczone na wszystkich skoroszytach, segregatorach, teczkach, przeznaczonych do projektu.

Wszystkie dokumenty i pisma będą opatrzone logotypami. Informacja będzie nieodpłatnie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nędza. 

Zadanie 3.

Aktywna integracja – przygotowywanie, organizacja, realizacja i ewaluacja kontraktów socjalnych. W ramach zadania objętych zostanie indywidualnymi kontraktami socjalnymi 10 osób. W ramach kontraktów zostaną wykorzystane wszelkie dopuszczalne przez wytyczne formy wsparcia i instrumenty aktywnej integracji w odniesieniu do potrzeb uczestników i założeń kontraktów.

Ze względu na indywidualny charakter kontraktów socjalnych i specyfikę grupy docelowej oraz fakt, że rekrutacja i wsparcie mają charakter otwarty, przewiduje się zastosowanie wszelkich możliwych form wsparcia i instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów ostatecznych. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową dla 10 osób.

Zorganizowanie poradnictwa psychologicznego dla 10 uczestników projektu (zatrudnienie - Umowa zlecenie - psychologa w celu udzielania porad i wsparcia psychologicznego uczestników projektu

Zadanie 4.

Praca socjalna – upowszechnianie pracy socjalnej – polegać będzie na opracowaniu, realizacji i monitorowaniu przez 2 pracowników socjalnych

Zadanie 5.

Wsparcie dochodowe – zasiłki i pomoc w naturze– na dojazdy i zakup żywności – realizacja świadczeń przez GOPS

GOPS Indywidualnych Kontraktów Socjalnych w ramach projektu. Dodatkowe wynagrodzenie ( premia/nagroda) dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne w projekcie

 

 7. REZULTATY

REZULTATY PROJEKTU będą badane i monitorowane na podstawie analizy dokumentów projektu, w tym raportów merytorycznych, analiz sprawozdań, zastawień kontaktów socjalnych zaświadczeń o zakończeniu kursów, szkoleń, list obecności. 

ZAKŁADANYMI WSKAŹNIKAMI PRODUKTU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU są:

ZAKŁADANYMI REZULTATAMI TWARDYMI projektu w odniesieniu do planowanych działań są:

ZAKŁADANYMI REZULTATAMI MIĘKKIMI w odniesieniu do uczestników projektu są:

Rezultaty miękkie projektu będą mierzalne poprzez zbieranie opinii beneficjentów oraz ich ocenę w formie ankiet przed rozpoczęciem udziału w projekcie i po jego zakończeniu

Rezultaty projektu będą badane i monitorowane na podstawie analizy dokumentów projektu, w tym raportów merytorycznych, analizy sprawozdań, zestawienie kontraktów socjalnych.

Monitoring będzie procesem ciągłym. Celem monitoringu będzie bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowanie.

Rezultaty projektu przyczynią się do realizacji celu projektu ogólnego, jakim jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej w gminie Nędza.

Ponieważ wybrano do realizacji podstawową i dopuszczalną w Poddziałaniu 7.1.1 PO KL formę wsparcia, jaką są kontrakty socjalne. Będą one całościowo przyczyniać się do realizacji celu a to z kolei bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie oczekiwanych efektów realizacji projektu. Nastąpi wzrost potencjału społecznego i zawodowego poprzez podniesienie, zmianę lub nabycie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i społecznych.

Rezultaty projektu przyczynią się do realizacji celu ogólnego projektu, a to z kolei bezpośrednio wpłynie na osiągniecie oczekiwanych celów szczegółowych projektu.

 

  8. POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM będzie efektywne ze względu na fakt, iż będzie oparte o strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS. Biuro projektu będzie się mieściło w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na biuro projektu zostanie przystosowana część jednego pomieszczenia. Konieczne jest zakupienie szafy na potrzeby projektu.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy posiada duże doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi w terenu Gminy Nędzy. OPS jest pomocny nie tylko wspierając finansowo osoby bezrobotne świadczy też szeroko rozumiane poradnictwo i pomaga w ponownym wejściu na rynek pracy poprzez motywowanie do korzystania osób z ofert pośrednictwa pracy.

 GOPS w Nędzy w realizacji projektu bazuje na literaturze przedmiotu "DOBRE PRAKTYKI" w realizacji projektów społecznych SPO-RZL.

Do realizacji projektu zaangażowani zostaną pracownicy GOPS.

W projekcie przewiduje się następujące stanowiska, które wchodzą w skład Zespołu projektu:

 Projekt jest zgodny z przepisami Prawo zamówień publicznych - zakup sprzętu i usług szkoleniowych - poza ustawą - kwota nie przekracza 14 000 Euro.

 

  

Niniejszy dokument został przygotowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

Nędza, dnia 28 maj 2008 r.